سه‌شنبه 16 تير 1394 شاخص های عمومی

شاخصهای عمومی :

1- درآمد سرانه استان با نفت 145میلیون ریال(رتبه اول) و بدون نفت 227 میلیون ریال (رتبه 29) می باشد
2- متوسط کل هزینه یک خانوار شهری 135528 هزار ریال و یک خانوار روستایی 64211 هزار ریال می باشد
3- متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری 116555 هزار ریال و یک خانوار روستایی 62087 هزار ریال است
4- سهم صنعت، کشاورزی، خدمات و مسکن از تولید ناخالص به ترتیب 5.1، 17.1، 72 و 5.4 درصد  و برای کشور  17، 9.9، 62.1 و 11.1 درصد
5- تولید ناخالص داخلی استان با نفت 9467 میلیارد تومان و کشور 365493 میلیارد تومان و استان  با 2.6 درصد تولید ناخالص کشور(رتبه 9)
      6 -تولید ناخالص داخلی بدون نفت استان 1484 میلیارد تومان و کشور 293028 میلیارد تومان که سهم استان 0.5 درصد کشور (رتبه 30)
7- نرخ مشارکت و بیکاری استان به ترتیب 30.24و 13.22  درصد و در کشور 38.27 و 13.48 درصد می باشد.
8- مساحت کل اماکن ورزشی استان 499819 متر مربع می باشد و سرانه فضاهای ورزشی استان 83/ متر مربع است
9- راههای اصلی   km505 ، فرعی  km925 ، بزرگراهkm  42 ،روستاییkm  4426 که  km1728 آسفالتهkm 996 شوسه ،خاکی  km1702
    10- میزان باروری کل استان برابر 17/2 نوزاد و میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال در هر هزار تولد برابر 43/13 درصد می باشد
11- ضریب نفوذ تلفن ثابت 24/21 و ضریب نفوذ تلفن همراه 54 و روستاهای دارای تلفن1663
12- نرخ باسوادی شهری استان 89.63درصد و کشور 88.9درصد و نرخ باسوادی روستایی استان 74.34درصد و کشور 75.1 درصد است
13- تا پایان سال 1389 مجموع طول شبکه جمع آوری فاضلاب 998 کیلو متر و تعداد انشعابات فاضلاب در کل استان 1677 فقره می باشد
14- با تولید 112274 تن گندم و 83542 تن جو رتبه 22و 17 درکشور داراست.(اراضی قابل کشت ha270 : 210دیم و 60 آبی)
15- تعداد کارگاههای صنعتی با اشتغال 49-10نفر36 کارگاه و با اشتغال بیش از 50نفر 4 کارگاه می باشد
16- میزان تولیدات باغی  190هزار تن،زراعی  460هزار  تن ، دامی دو میلیون راس دام و آبزیان 9000 تن
17-میزان منابع بانکی استان 742  میلیارد تومان می باشد که   0.4درصد سپرده های کل کشور است
18- میزان مصارف بانکی استان 1800 میلیارد تومان می باشد
19-19.23 درصد ازآبهای سطحی ( 1628 میلیون متر مکعب ) و 38.71درصد از آبهای زیر زمینی (272 میلیون متر مکعب )در استان بهره برداری می شود
20- تعداد گردشگران داخلی و خارجی استان در سال 1389 به ترتیب 5/7 میلیون نفر و 600 نفر می باشد
21- تعداد 13 شهر و  315 روستا گاز رسانی، تعداد 1400روستا آبرسانی و تعداد  1664روستا برقرسانی شده است
22- میزان صادرات غیر نفتی  استان 13.5 میلیارد تومان می باشدکه  0.04 درصد صادرات غیر نفتی کشور است